Nyheter

Tillbaka

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet (föreningsstöd / fi. seuratuki) är ledigförklarat att sökas mellan 11.11-16.12.

av FSI:s informatör den 14.11.2016
(läst av 6929 besökare)

Sök nationellt understöd för idrottsföreningar

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet 2017 (Seuratuki)

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet (föreningsstöd) är avsett för att utveckla idrotts- och motionsföreningarnas grundläggande verksamhet. Föreningsstödet är avsett som ett statsunderstöd när föreningen vill utveckla hobbyverksamhet med låg tröskel för barn och unga, pröva på innovativa nya saker, göra verksamheten mångsidigare genom nya grenar eller utveckla hobbyverksamheten inom en gren. Med hjälp av föreningsstödet kan man också höja verksamhetens kvalitet och gemenskapskänsla samt stöda frivilligarbetet. Med hjälp av föreningsstödet främjas mångsidig medborgarverksamhet inom motion och idrott. Föreningsstödet beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

För vem?

Lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott kan ansöka om understöd.

För vad, målsättning?

Syftet med understödet är dels att få fler barn och ungdomar att idka motion, fysiska aktiviteter och idrott, dels att göra den organiserade motionen och idrotten mer mångsidig. Syftet med föreningsstödet är att främja verksamhet med låg tröskel, att introducera innovativa verksamhetsmodeller, öka verksamhetens mångsidighet med hjälp av t.ex. nya grenar eller att inom en grenverksamhet ta fram ökad verksamhet på hobbybasis. Med hjälp av föreningsstöd kan man också stärka verksamhetens kvalitet och gemenskap samt stödja frivilligt arbete.

Allmän information om föreningsstödet

  • Ansökningstiden för den elektroniska ansökan går ut 16.12.2016 kl. 16.15.
  • Den övergripande föreningen (r.f.) är alltid den ansökande parten och i ansökan ska framgå föreningens konto
  • En betydande självfinansiering förutsätts av projektet (minst 25 procent av projektet). Understödet får användas endast för det ändamål det beviljats för.
  • Den verksamhet som beviljas bidrag ska köra igång under år 2017.
  • Flera föreningar kan samfällt ansöka om understöd.
  • Projektunderstöd ansöks för ett år åt gången (projektperioden är 12 månader). Projekten kan vara i högst två år.
  • Den minsta understödssumman är 2 500 euro och den största är 15 000 euro.
  • Godtagbara kostnader är direkta kostnader för verksamheten, t.ex. arvoden till tränare och instruktörer, instruktörs- och tränarutbildning, domarutbildning, föreningsutbildning och övriga kostnader för utbildningen
  • Godtagbara kostnader är också sådant som föranleds av evenemang, tillställningar eller kampanjer (som en del av utvecklingsprojektet) samt rimliga utrustningskostnader som en del av projektet (max. 50 % av projektets totalkostnader), rimliga informationskostnader och rimliga resekostnader som en del av övrig verksamhet. Lönekostnader för en anställd i huvudsyssla eller på deltid betraktas som godtagbara kostnader (gäller nya anställningar och inte anställda som föreningen har avlönat tidigare).
  • Redovisning för användningen av understödet ska göras senast det datum som nämns i beslutet.

På vilka grunder bedöms ansökningarna?

Det handlar om behovsprövade understöd. Bedömningen fokuserar på projektets ändamålsenlighet i förhållande till det som har angetts som mål för ansökningsomgången. Vidare är det viktigt att verksamhets- och ekonomiplanen är realistiska. Målen och övrig information finns på UKM webbsidor; klicka här

Hur ansöker man om understöd?

Föreningsstöd ansöks i två etapper så att den ansökande parten i det första skedet för en elektronisk ansökan på adressen www.seuraverkko.fi.
I det andra skedet sparar den ansökande parten sin ansökan som en pdf-fil i en elektronisk miljö, skriver ut ansökan, skriver under den (föreningens officiella namntecknare) och postar den på undervisnings- och kulturministeriets adress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet.

Ansökningstiden för den elektroniska ansökan går ut 16.12.2016 kl. 16.15.

Efter detta kan ansökan inte längre göras i Seuraverkko eller skrivas ut i pappersform.
Ansökan anses ha lämnats in i tid när den har sparats i form av en elektronisk ansökan i systemet (Seuraverkko). Det andra skedet i ansökningsförfarandet, dvs. den skriftliga ansökningsdelen postas ofördröjligen till ministeriet så att den har en stämpel som inte är av senare datum än den sista ansökningsdagen 16.12.2016. Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9